tel. +48 518 940 797 fundacja@fundacja.szczecin.pl

logosy-ue.jpg

Projekt „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.03.2019
Wartość projektu: 709 125,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 602 756,25 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 54 (w tym min. 2 kobiety) nowych wykwalifikowanych mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych - osób dorosłych, mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) do 31.03.2019 r.

Rezultatem projektu będzie wzrost efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do wymogów rynku pracy SOM zwiększając szanse na zatrudnienie 72 dorosłym mieszkańcom SOM (w tym 4 kobietom) do 31.03.2019 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie wszystkie warunki:
- ukończone 18 lat,
- ukończona 8-klasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum,
- miejsce zamieszkania na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego obejmującego Gminę Miasto Szczecin, Stargard (gmina miejska i gmina wiejska), Kobylanka (gmina wiejska), Goleniów (gmina miejsko wiejska), Stepnica (gmina miejsko wiejska), Gryfino (gmina miejsko wiejska), Stare Czarnowo (gmina wiejska), Dobra - k. Szczecina (gmina wiejska), Kołbaskowo (gmina wiejska), Nowe Warpno (gmina miejsko-wiejska), Police (gmina miejsko wiejska), Gmina Miasto Świnoujście.
- dobry stan zdrowia (dobra jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, dobry wzrok, słuch i węch, zdolności koncentracji, podzielności uwagi, spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia)*

W ramach projektu realizowane są 2 rodzaje kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w zawodach (1 do wyboru):

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18-diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) 3 gr x 12 os (każda po 280h)

- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.12-diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) 3 gr x 12 os (każda po 280h)

Terminy kursów:

 • I.2017-XII.2017 - egzamin I.2018 - edycja zakończona
 • V.2017-V.2018 - egzamin VI.2018 - edycja zakończona
 • I.2018-XII.2018 - egzamin I.2019 - edycja w realizacji

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Harmonogram zjazdów - EDYCJA I

Harmonogram zjazdów - EDYCJA II

Harmonogram zjazdów - EDYCJA III

Osoby, które ukończą kurs przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zorganizowanego w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczość - Edukacja - Nauka w Szczecinie przy ul. Klonowica 14. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe M.12 lub M.18, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.


W pierwszej sesji egzaminacyjnej (I-II.2018) organizowanej w ramach projektu 15 osób, w tym 2 kobiety, zdało 2-częściowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe, w tym:

- 10 osób w zawodzie „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.12: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

- 5 osób „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

W drugiej sesji egzaminacyjnej (VI.2018) organizowanej w ramach projektu 26 osób, w tym 1 kobieta, zdało 2-częściowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe, w tym:

- 14 osób w zawodzie „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.12: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

- 12 osób „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Obecnie czekamy na wyniki ostatniej - trzeciej sesji egzaminacyjnej, która odbyła się w styczniu 2019 r.

Każda osoba jest dodatkowo objęta doradztwem edukacyjno-zawodowym na początku udziału w projekcie i na zakończenie oraz doradztwem merytorycznym przygotowującym do egzaminu.

Wszyscy uczestnicy otrzymują m.in.
- materiały merytoryczne,
- materiały praktyczne do zajęć,
- odzież ochronną,
- środki czystości,
- opłacone badania lekarza medycyny pracy,
- zwrot kosztów dojazdu,
- ubezpieczenie NNW,
- opłacony koszt egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zorganizowany dla uczestników projektu.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34, które powierzyło przetrwanie danych osobowych w ramach projektu pt. ”Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 41 oraz Fundacji Przedsiębiorczość- Edukacja – Nauka w Szczecinie 71-244, ul. Klonowica 14
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 41
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

 • rozporządzenia nr 1303/2013;
 • rozporządzenia nr 1304/2013;
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
 • spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217).
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

* Przeciwwskazaniami do zatrudnienia w zawodzie mechanika i elektromechanika są przyczyny zdrowotne:
- wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego; daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
- choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
- obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
- skłonność do uczuleń, -przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
- zaburzenia równowagi i świadomości,
- zaburzenia psychiczne,
- epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.