tel. +48 518 940 797 fundacja@fundacja.szczecin.pl

O Fundacji

Z dniem 28 maja 2017 r. Fundacja PEN przejęła Fundację Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

Fundacja zajmuje się kształceniem dorosłych w formie zaocznej, umożliwiając im uzyskanie wykształcenia technicznego lub kwalifikacji i umiejętności w zawodach samochodowych i innych.

W tym celu w ramach fundacji został powołany „Techniczno-Ekonomiczny” Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

Ośrodek ten przejął kształcenie dorosłych w zakresie, w jakim do tej pory kształciły szkoły średnie i policealne, bowiem trwająca reforma oświaty pozbawiła dorosłych możliwości kształcenia w dotychczasowej formie.

Od września 2015 roku podjęliśmy nową formę kształcenia dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Kształcimy w zakresie kwalifikacji umożliwiającej zdobycie następujących zawodów:

 • Mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18)
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12)
 • Technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje M.18, M.12,M.42)
 • Mechanik motocyklowy (M.45).
Ośrodek jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Oświatowej Urzędu Miasta Szczecin, posiada także Upoważnienie do zorganizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kwalifikacjach M.18, M.12, M.42 nadane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu; dla części praktycznej nr 953/P/2015r. z dnia 30.10.2015r., dla części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów nr 53/E/2015 z dnia 30.10.2015r.


Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie i promowanie rozwoju Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,
 2. Wspieranie i promowanie bezpieczeństwa informacji oraz systemów oraz działań na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 3. W szczególności Fundacja została powołana do:
  - inicjowanie kierunków i programów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,
  - pomoc finansowa i rzeczowa dla Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,
  - wspieranie młodzieży uzdolnionej oraz kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,
  - budowanie świadomości publicznych i niepublicznych instytucji samorządowych, edukacyjnych, przedsiębiorstw, obywateli w zakres występujących zagrożeń i ochrony informacji w cyberprzestrzeni,
  - badanie i rozwój systemów bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  - analiza polityk bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
  - prowadzenie działalności w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i potwierdzania kwalifikacji zawodowych,
  - rozwijanie programów kształcenia we wszystkich typach szkół w zakresie podstaw bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych,
  - rozwój społeczności lokalnych opartej na wiedzy, w tym wsparcie oświaty i kształcenia ustawicznego,
  - kształcenie obywatelskie w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,
  - działalność wspierająca rozwój gospodarczy regionu, kraju w tym rozwój przedsiębiorczości,

Działalność Fundacji Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie w latach 1991-2017

logo.png

Fundacja została powołana przez Radę Rodziców w 1991r., przejęta w 2017 roku przez Fundację Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka w Szczecinie.

I. Celem fundacji było:
Pomoc finansowa i materialna Zespołowi Szkół Samochodowych w Szczecinie.
Wdrożenie nowoczesnej technologii napraw samochodów.
Unowocześnianie bazy technicznej szkoły i warsztatów szkolnych.
Pomoc w zakresie modernizacji gabinetów dydaktycznych.
Rozbudowa bazy lokalowej szkoły przez dobudowanie dodatkowego skrzydła budynku.
Modernizacja obiektów sportowych- boiska LA i boiska do gier zespołowych.
Pomoc stworzenia nowoczesnego gabinetu języków obcych.
Fundacja może wspierać działalność innych osób, których działalność zbieżna jest z celami Statutowymi Fundacji
Prowadzenie szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzenie działalności oświatowej w formach pozalekcyjnych.

II. Realizacja celów
W 1997 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej a Fundacją Pi R ZSS w Szczecinie i umową zawartą pomiędzy Fundacją PiR ZSS w Szczecinie a Zespołem Szkół Samochodowych w Szczecinie , wynikającej z porozumienia powołano zakład o nazwie Centrum Doskonalenia i Przekwalifikowania Dorosłych w Szczecinie.

Zadaniem Centrum było:
Poprawa jakości szkolenia zawodowego .
Nadanie wymiaru europejskiego przygotowaniu zawodowemu .
Promowanie kształcenia ustawicznego , jako tej formy kształcenia , która zapewnia możliwość przystosowania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.
Wprowadzenia specyficznych form szkolenia zawodowego dla dorosłych bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych , a w szczególności nie posiadających odpowiedniego wykształcenia.
Podniesienia statusu i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
Promowanie kształcenia zawodowego młodzieży oraz przygotowanie młodych ludzi do życia zawodowego, z uwzględnieniem zmian technologicznych i warunków społecznych.
Wprowadzenie specyficznych form kształcenia zawodowego młodych ludzi o mniejszych szansach na rynku pracy, oraz nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia, szczególnie tych, którzy opuszczają system edukacji bez odpowiedniego przygotowania.
Promowanie równości szans w dostępie do kształcenia zawodowego i ustawicznego osób , które mają mniejsze możliwości na rynku pracy ze względu na czynniki: społeczno –ekonomiczne , geograficzne.
Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego koncentrują się na zapewnieniu wszystkim pracownikom równego dostępu do edukacji ustawicznej.
Stopniowe tworzenie otwartego, europejskiego obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zawodowych kwalifikacji w nowoczesnych technologiach dotyczących naprawy i eksploatacji, diagnostyki pojazdów samochodowych.
Wspieranie rozwoju i integracji umiejętności w kształceniu i szkoleniu zawodowym w celu promocji elastycznych kwalifikacji zawodowych i indywidualnych umiejętności, umożliwiających mobilność zawodową i dopasowanych do wymagań zakładu pracy.

Rozwój bazy materialnej ZSS w Szczecinie - zrealizowano poprzez zdobycie dotacji w wys. około 10 mln zł. , wybudowano i zmodernizowano nowoczesne stanowiska obsługowo naprawcze, Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz super nowoczesne laboratoria dydaktyczne.

Fundacja zgodnie z umową zawartą pomiędzy MEN, Krajowym Urzędem Pracy, MPPiPS oraz Kuratorium Oświaty ( było wtedy zarządcą mienia szkoły), a ZSS w Szczecinie zarządzała powstałym majątkiem przez 10 lat a następnie przekazała szkole w formie darowizny cały majątek (o wartości około 10 mln. zł.)

Fundacja Pomocy i Rozwoju Szkół Samochodowych w Szczecinie była organem prowadzącym dla 5 - letniego Samochodowego Technikum Niepublicznego dla młodzieży, do którego w latach 1993 – 2003 uczęszczało 143 uczniów.
3 - letniego Samochodowego Technikum Niepublicznego dla młodzieży, do którego w latach 1992 - 2000 uczęszczało 167 uczniów.
3 - letniego Samochodowego Technikum Niepublicznego dla dorosłych, do którego w latach 1992 – 2005 uczęszczało 766 słuchaczy.
Samochodowego Technikum Niepublicznego 3-letniego Uzupełniającego dla dorosłych, do którego w latach 2005 – 2015 uczęszczało 362 słuchaczy.
Samochodowego Studium Zawodowego dla dorosłych, do którego w latach 2008 – 2016 uczęszczało 122 słuchaczy.
Ponadto w minionych latach fundacja prowadziła także Liceum Ogólnokształcące.

Wszystkie szkoły niepubliczne prowadzone przez fundację posiadały uprawnienia szkół publicznych wpisanych do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

W 2015r. utworzono „Techniczno-Ekonomiczny” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Oświatowej Urzędu Miasta Szczecin nr Woś-V.4430.668.2015 z dnia 1.06.2015r., posiada także Upoważnienie do zorganizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach samochodowych nadane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu; dla części praktycznej nr 953/P/2015r. z dnia 30.10.2015r., dla części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów nr 53/E/2015 z dnia 30.10.2015r.

Kształcimy w zakresie kwalifikacji umożliwiającej zdobycie następujących zawodów:
Mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18)
Elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12)
Technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje M.18, M.12,M.42).
Kwalifikacja M.18 to Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.12 to Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Kwalifikacja M.42 to Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie – organ prowadzący ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie nr 2.32/00157/2015.

Ogółem w formach szkolnych i poza szkolnych przeszkolono ponad 2000 osób.

Fundacja prowadziła od 1996 r. do 2003 „Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy” w Krzemieniu dla 120 osób.

We wrześniu 2016r. Fundacja Pomocy i Rozwoju ZSS złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie ukazała się lista rankingowa, w której FPiR ZSS uzyskała dofinansowanie. W grudniu 2016 roku fundacja podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i rozpoczęła realizację Projektu pt.„ Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.